De acht aspecten van Vitrum

Het onderzoek van ons Acht Aspecten Analysemodel besteedt aandacht aan de volgende aspecten:

  1. Klantwensen en klantverwachtingen (klanttevredenheid)
  2. Samenstelling producten- en dienstenpakket
  3. Strategie en management (beleidsproces en implementatie)
  4. Organisatie, structuur en besturing
  5. Werkprocessen & ICT (uniformiteit, standaardisatie, beheer, PI’s en afhankelijkheden tussen processen)
  6. Kosten productie (mensen, middelen)
  7. Opleidingsniveau, leer- en verandervermogen medewerkers en managers
  8. Innovatief vermogen

De Vitrum-aanpak bestaat uit drie fasen die ieder met een duidelijke mijlpaal worden afgesloten (zie figuur). De ontwerpfase wordt in de lijn van de Vitrum verandervisie bij voorkeur vormgegeven door medewerkers van de personeels- en salarisadministraties. Zij krijgen onder begeleiding van een Vitrum-adviseur de gelegenheid om deelaspecten van het ontwerp vorm te geven. Het betreft hier onder andere het ontwerpen van werkprocessen en de ICT-architectuur of het ontwikkelen van een standaard (digitaal)personeelsdossier. De implementatie van alle ontwerpen wordt door een Vitrum interim manager geleid.

po_shared_services

Eén jaar ná de implementatie van het shared services concept, voert Vitrum een zogenaamde “after project audit” uit. Bij deze audit worden de oorspronkelijke veranderdoelstellingen één jaar na de verandering getoetst aan de werkelijke situatie. Aan de hand van de auditresultaten wordt het succes van de verandering gemeten en worden verbetersuggesties geformuleerd in de vorm van een “management letter”.

Betrekken van de doelgroep

Kenmerkend aan de Vitrum-aanpak is de intentie om zoveel mogelijk de “doelgroep” van een verandering actief te betrekken. Dat gebeurt door actieve communicatie naar de doelgroep via intranet, plenaire bijeenkomsten en regelmatige bezoeken aan de werkplek van de betrokkenen. Daarnaast wordt men uitgenodigd deel te nemen aan ontwerpteams, geleid door een Vitrum-adviseur. Hierdoor neemt de betrokkenheid van de medewerkers aan de verandering toe, kunnen Vitrum-adviseurs hun methoden en technieken overdragen, leren medewerkers nieuwe vaardigheden en neemt eventuele weerstand af. Deze zogenaamde “Lerend Veranderen Aanpak” is een typische Vitrum-aanpak.

nico_van_dijk

Interim HR

Vitrum ondersteunt niet alleen bij het uitzetten van een toekomstgerichte P&O-strategie en bij het realiseren van uw P&O-doelen, maar óók bij het opleiden van P&O professionals. Verder...