Handboek Leren en Ontwikkelen in Organisaties

Handboek Leren en Ontwikkelen in Organisaties, 5e druk 2018
Drs. Eric Mooijman MBA, drs. Jan Rijken en Prof. Dr. Nick van Dam

Dit handboek beschrijft de strategische en de operationele kant van leren & ontwikkelen van medewerkers, zodat ze­ inzetbaar z­ijn én blij ven in snel veranderende organisaties in de digitale eeuw. De zelfsturende medewerker en de leerprocessen staan centraal, waarbij ­ het leren gericht is op het verwerven van 21ste-eeuwse competenties voor de veranderende functies, maar óók op het verwerven van loopbaancompetenties voor duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Beide leerintenties worden benaderd vanuit het belang van de medewerker en vanuit de organisatie die organisatiedoelen moet realiseren.

Dit handboek beschr­ijft alle samenhangende stappen die nodig z­ijn voor het ontwikkelen van (strategisch) beleid om leren en ontwikkelen binnen een organisatie vorm te geven, te organiseren en te sturen. Er is veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen als duurzaam HRM en HRD, de invloed van neurowetenschappen op leren, loopbaanmanagement, werkplekleren, leercultuur, werkvormen, leertechnologie en digitaal leren, inkopen en outsourcen van L&D, development centers en L&D-analytics.

Dit handboek is het standaardwerk voor het L&D-vakgebied b­ij veel studies en opleidingen, maar geldt ook als naslagwerk in de HRM- en L&D-prakt­ijk voor professionals zoals HR- of L&D adviseurs,

trainers, coaches, ontwikkelaars, leertechnologen, HR- en L&D-managers en HR- of L&D beleidsfunctionarissen.

Bestellen