Talent Management & Strategisch leren

Op deze pagina vindt u de beschrijving van een aantal publicaties van Vitrum over talent management, stragegisch opleiden en strategisch leren. Sommige onderdelen kunt u downloaden, voor meer informatie over boeken en andere publicaties kunt u ook contact met ons opnemen.

Strategisch opleiden en leren in organisaties, 4e druk 2010 (boek)

Op het terrein van opleiden en leren in organisaties (human resources development: HRD) hebben zich opmerkelijke trends en ontwikkelingen voorgedaan. Eén daarvan is de verschuiving van ‘opleiden’ – met nadruk op activiteiten van de opleider – naar ‘leren en kennisontwikkeling’ – met nadruk op groei in de bekwaamheid van medewerkers. Daardoor zijn ook de positie en taak van de afdeling Opleidingen binnen organisaties veranderd in een proactieve ‘partner in business’, gericht op het bevorderen van het lerend vermogen van de organisatie als zodanig.
Het boek biedt theorie, praktijkgerichte vraagstukken en stappenplannen met het oog op het inrichten van een adequate leercultuur en ontwikkelingstructuur binnen sterk veranderende organisaties. Verder zijn diverse nieuwe ontwikkelingen opgenomen, zoals lerend vermogen van organisaties, leertrajecten op de werkplek, talentmanagement, performance assessment, e-learning 2.0 en HRD-outsourcing. (Door: Eric Mooijman & Gerard Bergenhenegouwen. Noordhoff Uitgevers, 2010)

Klik hier voor de een PDF van de inhoudsopgave

Management Development in veranderende organisaties

Na een kort historisch overzicht en een nadere typering van MD, wordt het blikveld gericht op regelmatig voorkomende MD-systemen, de basiscomponenten van dergelijke systemen en toepasbaarheid van dergelijke systemen binnen zich snel wijzigende organisaties. Ontwikkelingen op het gebied van organisatiestructurering en internationaal ondernemen, maken een heroriëntatie van traditioneel MD noodzakelijk. Rigide MD-systemen dienen aangevuld te worden met MD-concepten, die een korter doorlooptijd kennen, die flexibeler in te zetten zijn, die optimaal passen bij de organisatie- en HRM-strategie en die beantwoorden aan zich steeds wijzigende wensenpakket van de (aspirant) manager. (Door: E.A.M. Mooijman In: Handboek Effectief Opleiden, 1997 Delwel Den Haag)

Competentie-ontwikkeling. Kerncompetenties van organisaties als leidraad voor de ontwikkeling van medewerkers

Ondernemingen en organisaties worden uitgedaagd om hun interne be¬drijfsvoe¬ring drastisch te herzien met het doel een betere afstemming te realiseren met hun omgeving. Organisaties dienen daarbij uit te gaan van hun sterke punten in de marktpositie, hun eigen waarden, de core business ofwel ‘kerncompeten¬ties’. Deze ‘kerncompe¬ten¬ties’ immers zijn uniek voor de organisatie en betekenen door hun grote marktwaarde een blijvende voorsprong op de concur-rent. Traditionele HRM-instrumen¬ten zullen aanpassing behoeven om kennisontwikkeling en competen¬tie¬ontwikkeling bij individuele medewerkers te stimuleren en te bevorderen. (Door: E.A.M. Mooijman, G.H. Bergenhenegouwen en H. ten Horn In: Handboek Effectief Opleiden, 1996, Delwel Den Haag.)

Competentie-ontwikkeling hoog op de agenda; Lijnmanagers en HRD

Verschillende onderzoeken tonen aan dat managers en leiders zich significant meer zorgen maken over vraagstukken rond Human Resource Development dan over kwesties als ICT of procesoptimalisering. Hoe moet je als manager leidinggeven aan competentieontwikkeling op jouw afdeling of in jouw organisatie? Wat betekent dat voor de opleidingsfunctie? En wat is daarbij de rol van de HRD-deskundige?
(Door E.A.M. Mooijman In: HRD Magazine, Leiding geven aan competentie ontwikkeling, nr.1-2, 2001. Samsom, Deventer)

HRM Advies

De diensten van Vitrum zijn gericht op alle aspecten van het P&O werkveld. De doelstelling is om P&O een belangrijke bijdrage te laten leveren aan het succes van de organisatie. Verder...